Poznámka: Jestli odborný text obsahuje nějaké neúplné informace, chyby, překlepy, kterých jse si při tvorbě napsala, tak neváhejte a určitě mi napiště. Ráda to napravím.

HYDROSFÉRA

= tvoří ji veškerá voda-podzemní voda,povrchová,obsažena v atmosféře,vázaná v nerostech,živé org.

Hydrologie-přímé studium hydrosféry

Hydrogeologie-studuje zákonitosti výskytu podzem.vod v horninovém prostředí

Hydrogeografie-studuje vztah mezi hydrosférou a ostatními složkami

Oceánografie-zákonitosti probíhaj ve světovém oceánu

Podle povahy-slaná, sladká

Podle skupenství-PEVNÉ:led,sníh Plynné:páry Kapalné-podzemní a povrchova voda.

Led-zásobárna sladké vody 15000000km2

Pevninské ledovce 90% Antarktida, 8% Grónsko, 1,4 % Horské ledovce

Ledovce vznikají přeměnou sněhu, maj zrnitostí strukturu, jsou pohyblivé,vyvijí se na hranicích SNĚŽNÉ ČÁRY=na hranicích sněžné čáry souvisí s podnebím a nadmořskou výškou

Nejvýše teče SNĚHOVÁ ČÁRA-kolem obratníků Kilimandžáro-5200m

Sníh-vertikální atmosférické srážky vzniká kondenzace vodních par při 0 Ć a méně

Sněhová pokrývka-dočasná, trvalá = nad čárou věčného sněhu Voda povrchová-je to voda pod zemskym povrchem, která je důležitá, zásobárna podzemních vod

Půdní voda-voda v půdních pórech slouží jako zásobárna vláhy, živin pro rostliny

Podzemní voda-hromadí se na nepropustné vrstvy hornin a vytváří hladinu podzemn. vod

Krasová podz. voda = typ vody podz.vápencích a dolomitech – jestliže pod.voda stéká po nepropustné vodě a vyvěrá na určitém místě povrchu,vytváření se prameny

Prameny-studené, teplé, vřídla

Povrchové voda- jezera-přírodní sníženina zem. Povrchu,vyplněna vodou

Vznik-Vulkanická-zatopené krátery,jícny vyhaslích sopek

Tektonická-propadliny při tektickém pohybu

Ledovcová-vznikala modelační činností ledovců Význam-tvoří prostředí pro rostliny a živočichy-zásobárna vody

Sladká jezera-se sladkou vodou se nejvíce soustřeďují do 3 oblastí:::Severní Amerika, Jezero Blakal – 1637 Východoafrické příkopové propadliny

Slaná jezera-nacházej se v tropických a subtropikých oblastech Kaspické jezero, Mrtvé moře

Přehrady-výsledek činností člověka k zadržení vody

Účel-ochrané, zásobní , vyrovnávací, více účelové

Bažiny-část zemského povrchu, která je nadměrná prosycená voda množství srážek je větší něž výpar+odtok vody Dočasné, trvalé Největší bažiny na území Ruska a Kanady slané bažiny-v bezotokových oblastech tropů

Rašelina-v oblastech jezerních panvých,na rozvodí řek zarůstají rašeliníkem,které neustále dorůstá a vytváří mocné vrstvy, je schopen zadržovat velké množství vody

Slatiniště-v oblastech kde vyvěrají prameny nebo v oblasti stepních říčních ramen. Zarůstají vlhkomilnými rostlinami Půda je chudá na živiny kyselé PH

Rybníky-jsou uměle vytvořeny člověkem, vznikly nasypání zemní hráze v zamokřené oblasti Řeky-velký význam, vytváří říční akosystémy zajišťují odtok vody z pevniny do moří a oceánů

Hydrologický cyklus-řeky se podílejí na koloběhu vody v přírodě

Velký oběh-výměna mezi pevninou a oceánem

Malý oběh-výměna v rámci světadílu nebo oceánem Nejvíce je řekami přivaděno do Sev.Ledového oceánu

Odtokové oblasti-79%souše, v území je odtokováno řekami Bezotkové oblasti-21% souše řeky končí bezodtokových oblastech nebo močálech VODA V MOŘÍCH A OCÉANECH- Sv.Oceán-soubor moří a oceánu

a)oceány—Sv.ledový,Atlanský, tichý, Indický

b)okrajové moře-11% s.v. oceán nejsou od oceánu přesně oddělena, mají s ním společnou výměnu vod Od oceánu je odlišuje podmořský práh Skupina ostrovů,

c)moře středozemní-vznikají hluboko do pevniny s oceánem jsou spojeny průlivy vnitřní moře-Baltské moře mezikontinetální moře-Středozem. Moře