Na této stránce se stále pracuje a bude týdně aktualizována.

Nejdříve doporučuji si přečíste něco o Pedosféře, Atmosféře, Hydrosféře, Biosféře

Zde jsem pro Vás sehnala pomůcku, která Vám pomůže lépe pochopit něktéré výrazy, které ekologie běžně používá.

Zde jsou Ekologické pojmy.

EKOLOGIE je biologická věda, která zkoumá vztahy mezi organismem a protředím. Tuto definici poprvé vyslovil vědec ERNST HAECKEL roku 1866. Mezi další vědce a vynálezce patřil ANTON VON LEEWENBOEK, který jako z prvních vynalezl znamý a v biologii nenahraditelný předmět mikroskop. CARL LINNE se podílel na vytvoření systematiky rostlin a živočichů,vyslovil souvislosti vztahů mezi rostlinou a půdou+klimatem. A vžádném případě nesmím zapomenout na nejznámějšího vědce CHARLESE DARWINA,tohoto člověka znají i lidé, kteřím vědní obory jako je biologie a ekologie nic neříká..Vytvořil jednu z nejvýznamějších teorii a to TEOROII O EVOLUČNIM VÝVOJI, ale také vytvořil práci O DŮVODU PŮVODU. Pokud máte zájem se o této významné osobnosti dozvědět více, mám pro Vás stručný životopis.:o))

Ekologie je jinak velmi rozsáhlá věda, kterou můžeme rozdělovat do 2 základních skupin.

1) podle využití - na teoretickou a praktickou (aplikovanou)

2) podle úrovně vztahů - autekologie( jeden organismus + protředí), demekologie( populace + protředí), synekologie(společenstvo + prostředí), demografie(člověk +protředí), enviromentalistika(zkoumá protředí, které svou činností přetváří člověk).

Ekologie se, ale také může rozdělovat podle zaměření oborů-např. ekologie rostlin, ekologie živočichů, ekologie lesa, louky, pole, ekologie člověka, ekologie krajiny atd.

Tato věda vlastní 8 základních jednotek zkoumání - biotické materiály(nukleové kyseliny,proteiny), buňka(základní jednotka organismů), jeden organismus - jedinec(idvidium), druh, populace, společenstvo = BIOCENÓZA (zooceóza,fytocenóza), ekosystém, biosféra.

Organismy podle vztahů k protředí, ale i podle uvolňování energie mají 2 nejzákladnější rozdělení:

-podle vztahů organismů k protředí-organismy autotrofní(přeměňují jednoduché anorganické látky na látky organické), organismy heterotrofní(přeměňují látky organické na anorganické a přispívají koloběhů látek v přírodě).

-podle uvolňování energie - organismy aerobní(přeměna látek za přítomnosti kyslíku), organismy anaerobní(přeměna látek bez přitomnosti kyslíku)

Organismy rozdělujeme podle prostředí a ekologických faktorů: organismy suchozemské - terestické ( prostředí - vzduch), organismy vodní - akvatické (protředí - voda), organismy obojživelné - amfibické

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ = soubor všech podmínek nutných k životu organismů v prostoru a čase

Složky přírodního prostředí

1) složky biotické - vztahy mezi jednotlivými organismy v prostoru a čase

a) homotipické vztahy - vztahy mezi organismy jednoho druhu

b) heterotipické vztahy - vztahy mezi organismy různých druhů

c) potravní vztahy (trofické)

d) antropogenní vztahy - vytvářeny činností člověka

2) složky abiotické (neživé) - jsou to fyzikální a chemické vlastnosti vody, půdy, ovzduší

a) klimatická složka

b) půdní (edafická)

c) vodní = hydrická

d) topografická

BIOTOP = soubor všech biotických a abiotických faktorů, které jsou ve vzájemném působení a vytvářejí životní prostředí organismů

EKOTOP = je část biotopu, je to část prostoru dál nedělitelná se stejnými abiotickými faktory

NIKA = soubor všech faktorů protředí, které organismus využívá nebo může využívat

Působení faktorů

1) primární periodické faktory - jsou způsobovány planetárními pohyby země (přiliv, odliv)

2) sekundární periodické faktory - jsou odvozeny s primárních (vegetační cykly rostlin)

3) náhlé faktory - působí nečekaně, nepravidelně (povodeď)

Míra ovlivňující faktory

1) faktory znemožňující - faktory neodpovídají výskytu určitého druhu organismu

2) faktotry ovlivňující - ovlivňují narození (natalita), zánik (mortalita) a stěhování (migrace)

3) faktory podporující - umožňují přežití organismů

Prostředí musí organismům zajišťovat:

1) dostatečné množství látek a energie pro metabolismus

2) protředí musí odstraňovat zplodiny metabolismu

3) rozmnožování, zanikání

4) úkryt - bezpečí

Organismus obklopený protředím se vyznačují:

1) cistlivostí = SENZIBILITA, 2) dráždivostí = IRITABILITA, 3) látkovou výměnou, 4) energetickou výměnou, 5) schopností reprodukce, 6) vývojem = EVOLUCE (fylogeneze, ontogeneze)

Ekologická valence

- je vyjádřena Gausovou křivkou, kdy je organismus schopem přispůsobit se novým podmínkám prostředí

- je-li některá životně důležitá podmínka za hranicí minima, nebo maxima organismus se nedokáže přispůsobit a zaniká

- nejvýhodnější podmínky pro organismus jsou v oblasti optima

Druh organismů podle šířky ekologické valence

1) euryekní - organismy se širokou ekologickou valencí

2) steneoekní - organismy s úzkou ekologickou valencí

ADAPTACE - evolučně vzniklé prostředí novým podmínkám

Člověk ztratil schopnost adaptace zhruba před 2000 lety, kdy se formulovaly lidské rasy.

SNÁŠENLIVOST = TOLERANCE - je to schopnost organismů snášet určité rozpětí libovolného faktoru prostředí

CITLIVOST = SENZIBILITA - jednotlivé orgamismy mají rozlišnou citlivost, nejcitlivějšími organismy nazýváme BIOINDIKÁTORY (lišejníky - znečištěné protředí)

PROSPERITA - je to míra z jakousi organismus dokáže zajistit životně důležité podmínky

AUTOREGULACE - je to schopnost systému obnovovat rovnováhu vnitřního a vnějšího prostředí, stálost protředí se nazývá HOMEOSTÁZE

PŘIROZENÝ VÝBĚR - stálý tlak prostředí za kterého probíhal i probíhá vývoj organismů, teorii přirozeného výběru poprvé zavedl Charles Darwin -každý

Domestikace - z domácnění - je to proces záměrného vybírání určitých druhů živočichů (domácí zvířata), rostlin (kultruní plodiny). Z počátku člověk odstraňoval nepříznivé vlivy protředí, později rozvoj šlechtitelství(genetika)

Shelforův zákon - Každý druh organismů má určité rozpětí libovolného faktoru prostředí vyjádřením je gausova křivka

Konvergence- je to přizpůsobění několika druhů organismu v jendom typu protředí

Divergence- je to opka konvergence jeden druh organismů se přizpůsobil několika typů protředí (žába)

Ekologická Nika- úzce souvisí s ekologickou valencí (přizpůsobivos), ekologická nika může být Široká, nebo Úzká (na zákledě ekologické valence)

Základní nika- všechny faktory protředí a funkční vztahy na které je druh adaptován (mezi minimem a maximem Gausovy křivky)

Realizovaná nika - složky a vzathy protředí, která organismus v rámci základní niky využije

Prostorová nika- část prostoru vhodného pro život určitého druhu organismu

Potravní nika - vše co může organismu sloužit k obživě

Areál - je to prostor zeměpisného rozšíření druhu na Zemi, úzce souvisí s ekologickou valencí, organismus může pohybovat jen prostor na který je adabtován kosmopolitní organismy - mají největší areál rozšíření téměř všude (bakterie, viry)

Areály podle zeměpisného umístění- Cirkumtropický (kolem rovníku), Cirkum polární

Rozdělení org. podle areálu

1)Endemitní organismy - vyskytují se na určitém místě na zemi (klokan - australie)

2)Reliktní organismy - druhy původně hojně rozšířené. vyskytují se ojediněle díky změně přírodních pdmínek, nejčastěji se nacházejí na území národních parků a CHKO(chráněných krajiných oblastí)

3)Synatropní organismy - vyskytují se hojně, doprovázejí lidská sídla (myši,mouchy)

Organismy v areálu podle původu

1)Původní - autochtonní

2)Druhotně rozšířené - Allochotní Introdukované org.-druhotně zaměrné rozšíření (králík)

Tvar areálu - souvislý, nesouvislý

Druhy areálu

1) Areál druhu - prostor zeměpisného rozšíření jednoho druhu na zemi (zebra, žirafa)

2) Areál ekologický - je to oblast vhodná k obývání určitým druhem organismu díky příhodným podmínkám

3) Areál miniamální - nejmenší prostro, který může určitý druh obývat, kde se může rozmnožovat, aby nedošlo k zániku druhu

4) Areál potenciální - oblast druhem neobývaná, ale má vhodné podmínky pro určitý druh

5)Areál reprodukční - je to prostor k rozmnožování daného druhu

6) Areáln sezónní - využíván jen část roku

Abiotické podmínky života

I. Klimatické faktory

A Sluneční záření-----Zdroj - Slunce

Žhavá koule, je tvořena horkým joinosovaným vzduchem (Vodík, Helium), probíhají termo-jaderné reakce, teplota na povrchu 6000K, uvnitř 12000 - 15000K. Vzdálenost od Země 15 0000000 km.Rychlost šíření slunečního záření je 300 000 km/s.Sluneční záření je alektromagnetické vlnění v rozmezí vlnových délek 290 - 300nm(nanometr)

 

Biochemické cykly-koloběhy chem.látek s anorg.prostředí přes organ.prostředí(živočichy,rostliny) zpět do anorganického prostředí

Cykly jsou podmíněny slunečním zářením+energii s chem.reakcí,uskutečňují se v rámci biosféry,Biosféra-globální ekosystém-biosfera je soubor všech suchozemských a vodních ekosystému na Zemi

Tok energie-je to přeměna energie slunečního záření na energii tepelnou

a)přímým vyhříváním živých organ.a neživé přírody

b)nepřímo přes chem.energii v rámci potravních řetězců

Tok látek-jedná se o vlastní biochemický cyklus

a)biologická cesta-je rychlá, b)nebiologická cesta-dlouhá a pomalá

Koloběh uhlíku-1)v atmosféře ve formě CO2,2)v zemské kůře ve fomě sedimentů,fosilní plaiva,3)základní prvek živých org.4)v mrtvé biomase je součástí umusi-3části:1)cesta biologická-zahrnujeproces dýchání a fotosyntézy,dlouhodobým vývojem se ustálila koncentrace CO2 na hodnotě 0,3%

2)cesta nebiologická-z ovzduší příjímají rostliny,fotosyntéza,všechen Cse nevrací do ovzduší,část se nachází v těle rostlin jako stavební prvke,po odumření rostliny se vytváří mrtvá biomasa,3)část geochemická-uhlík s ehromadí v zemské kůře,jestliže všechna biomasa není rozložena-vytvářejí se ložicka uhlí,ropy+zásoby vápenců a dolomitů,Narušování-posílení skleníkového efektu,vyčerpání fosylních paliv,kácení deštných pralesů.zemědělská činnost

Cyklus dusíku-v ovzduší,plynný prvke zems.atmosf,je chemicky vázán v různých chem.sloučeninách,součást bílkovin,atmosferický dusík se dostává do půdy a přeměňuje na dusitany 2cestami,1)Fyzikální cem.cesta-elektrické výboje při bouřkách,při fotochem.procesech,při slučování prvků za vysoké teploty-nad1000C,2)Biologická cesta-podmínkou je porušení 3né vazby mezi atomy,porušení mezi dusíky způsobuje ENZYM-NITROGELÁZA-obsahuj nitrifikační bakterie,které žijí v symbioze na kořenech vykvovytých rostlin NARUŠENÍ-spalovací procesy,dusíkatá hnojiva,pěstování vykv.rostlin

Cyklus síry-v atmosféře.ve formě sulfidů v zemském plášti.

Oxid siřičitý se při srážkách dostává do půdy.stává se součástí přír.roztoku.Odumřelá biomasa se rozkáládá a spůdy je uvolňován 1.v suchém prostředí-sirovodík,2.v mokrém prostředí –dimethyl sulfid

Cyklus fosfanu-ve vodě a v půdě ve formě rozpustnýh fosforečnanů,v horninách a minerálech,v živých organismů-Rozpustné fosforečnany v půdním roztoku-výživa rostlin, z rostlin těla se fosfor dostává až k živočichům.Odumřelé organ.biomasa-uvolňován fosforečnan do půdy a vyplavování do vody.Vodní toky s P se dotávávají do moře,kde vytvářejí sedimenty,nebo se zapojí do potravního řetězce plankton-rby-ptáci.Na pevninu se dostane pomocí ptračího trusu-GUANO,Narušení-těžba guana,znečištění vod.používání umělých fosforečných hnojiv.

faktory,kterým působí jednotlivé org.na sebe navzájem Biotické vlivy-jsou to

Vlivy antropogení-jsou součásí biotických podmínek,vlivy kterým člověk působí na přírodu

Znaky živého org.-dýchání,rozmnožování,růst,vývoj,metabolismus,reakce na podněty v prostředí

Metabolismus.základní projev života = kompletní výměna látek a energii mezi org. a protředím 4 fáze

a)KONZUMACE-jednob.org.přijímají potravu celým povrchem těla,jedná se o Dufúzní absorpce, mnohobuněčný org. Kozumují potravu speciálními orgány b)ASIMILACE-je to úprava přijatých látek a ty látky rozdělujeme na energetické a stavebníc)DISIMILACE-dýchání(s O2 aerobní,bez O2 anaerobní) d)SEPARACE-je výdej zplodin metabolismu do okolního protředí,působí na základě enzymů a jsou řízeny horm.sekrecí

3)druh-species-základní jednotka,druh zahrnuje org,kteří-mají společný původ,jsou schopní se mezi sebou křížit,dokázali se adaptovat určitým konkrétním podmínkám života,mají schodné morfologické znaky

Druh schopni mezi sebou křížit a mít plodné potomstvo-je to soubor jedinců,kteří jsou

Vznik druhu-Alopatrické speciace-je to rozdělení původního druhu geografickou překážkou na 2části,každá část se adabtovala na nové podmínky a jejich vývoj,Sypmpatrická speciace-příkladem je hybridizace

Populace-je to soubor jedinců stejného druhu

Společenstvo-biocernóza=je to soubor všech organismů,které obývají určitý prostor a jsou propojeny vzájemnými vazbami

Původ společenstva-Přirozená-vzniká bez zásahu člověka, umělá-je vytvořená činností člověka

Ekosystém-je systém organismů ve vazbě na určitém prostředí,základní podmínkou fungování ekosystému je vytvoření VNITŘNÍHO ROVNOVÁŽNÉHO TVARU=homeostáze

Složky ekosystému-orag.autotrofní-jsou zelené rostliny,které přetvářejí jednodušší anorg.látky na organickéorganismy heterotrofní-přeměňují látky organické na neústrojné

Populace-obývá určitý areál,velikost areálu je dána velikostí populace,způsobem výživy,pohyblivostí,způsob rozmnožování

Charakteristika populace-rozptyl-A)ROVNOMĚRNÉ-v přírodě vzácné,vytvořené uměle člověkem,NAHODILE ROZPTÝLENÉ-je nepravidelné uspořádní jedinců na ploše,běžný výskyt v přírodě,ale méně častoSHLUKOVÉ-nejčastěji v přírodě,sdružení dos kupin

Příčinny shlukování organismů-za účelem rozmnožování,působení mikroklimatu,klimatická příčinna,příčinny biotické,

Stupně shlukování-izolovaný jedinec,volná skupina,těsná skupina,volné společenstvo,těsné společenstvo

Hustota populace-udává množství jedinců na jednotku plochy na m2,při každém hodnocení hustoty určujeme početnost organismů-ABUDANCE

Maximální hustota-je to maimální množství organismů,které může obývat určitý prostor

Minimální hustota-nejmenší počet jedinců v určitém prostoru, kteří jsou potřebné pro zachování druhu,týká se ohrožených druhů živoč. A rostlin zapsaných v ČERNÝCH KNIHÁCH,vytváří se druhotné vztahy-KONKURENČNÍ,HIEARCHICKÉ,SOCIÁLNÍ

Jadrové organismy-mají vyskou hustotu v určitém prostoru + časový výskyt

Satelitní organismy-nízká hustota a ojedinělý výskyt

Faktory ovlivňující zdroje potravy,epidemie,katastrofická situace,náhlé klimatické změny,přítomnost schopného predátora

Růstové křivky-jsou graf. znázorněním růstu populace

1)RŮSTOVÁ POPULACE GEOMETRICKOU ŘADOU dochází k neustálému zdvojování populace,je to růst teoretický,protože v přírodě existují omezující faktory

2)RŮST EXPANCIONÁLNÍ-je označován tvarem písmene J,nastává v přérodě kdy nejsou omezující faktory,je typický pro lidskou populaci 3)RŮST SIGNAOIDNÍ křivka je charakterizována písmenem S,běžný v přírodě

Věkové pyramidy-znázorňují věkovou struktruru populace a vznikají zakreslením jedincu jednotlivých věkových skupin do grafu,který ukazuje jakým způsobeme se bude populace v budoucnu vyvíjet1)VĚKOVÁ PYRAMIDAPOPULACE MLADÉ-vývj populace bude vzrůstat,protože existuje teoreticky velké množství jedinců,kteří dosáhnou v budoucnu pohlavní dospělost 2)POPULACE STÁLÁ-nejoptymálnější složená populace,před a repr.skupina má stejný počet jedinců 3)POPULACE VYMÍRAJÍCÍ-nedostatečný počet před reproduktivních jedinců v budoucnu snížení jedinců v populaci.