CHARLES DARWIN

se narodil 12. února 1809 v Shresbury v Anglii, kde byl jeho otec lékařem. Studoval medicínu a teologii, ale nejvíce se věnoval studia přírody. Rozhodující vliv na vývoj jeho přírodovědeckých názorů méla účast na cestě kolem světa, kterou podnikl na lodi Beagle. Během této cesty, trvající pět let, sbíral s neutuchající pílí nové poznatky a materiály pro svo další vědeckou činnost.

Ze značného množství prací, které napsal, největší význam a rozruch vyvolaly dvě knihy: "O vzniku druhů přirozeným výběrem"(1859) a "Vznik člověka a pohlavní výběr" (1871). Dokladem nesmírného zájmu, který vyvolala kniha "O vzniku druhů" je skutečnost, že byla rozebrána během prvního dne vydání. Touto knihou zahájil Darwin novou epochu v biologii a ovlivnil všechny vědy biologii příbuzné. Zvláštní význam má pro utváření vědeckého světového názoru. K. Marx o ní napsal, že: "......dává přírodovědeckohistorický základ našim názorům".

Darwin měl řadu předchůdců, kteří byli přesvědčeny, že druhy podléhají změnám a i nynější organismy jsou příbuznými potomky forem dříve existujících. Ale žádný z nich neposkytl pro evoluci organizmů tolik konkrétních dokladů jako Darwin, který čerpal z poznatků získaných na své cestě kolem světa a ze zemědělské praxe.

Jeho evoluční teorie měla od začátku mnoho přivrženců, ale součásně i mnoho vášnivých odpůrců. především v církevních kruzích.

Darwin ve své knize vysvětlil proces fylogeneze živých organizmů, tj. vznik a vývoj druhů. Darwin dokazuje, že :

- Organismy rostlin a živočichů se neustále mění vlivem různých faktorů. Příroda nebo člověk z těchto odchylek vybírají ty, které jsou lépe přizpůsobeny daným podmínkám. Tato selekce je usnadněná nadprodukcí organismů a jejich variabilitou.

- V konkurečním boji, "boji o život", jsou nejúspěšnější ty organismy, které jsou podmínkám nejlépe přizpůsobeny. Základní principy Darwinovy teorie - proměnlivost, dědičnost, přirozený výběr a jejich vzájemné vztahy - nebyly vždy chápány. Darwinova teorie byla např. směšována s lamarckismem, což je naprosto nesprávné.

Práce "Vznik člověka a pohlavní výběr" je logickým pokračováním díla a o vzniku druhů. Darwin se v této knize snažil objasnit, že i člověk pochází z nějaké jiné, dříve existující, jednodušší živočišné formy. Aplikuje tedy svou evoluční teorii i na člověka a dokazuje jeho živočišný původ.

Darwinova evoluční teorie se již dnes stala nepopíratelným faktem. Darwin první osvobodil učení a vývoji organismů od nevědeckých náboženských názorů. byl první, který z biologie učinil vědu vhodnou tohoto názvu.

Charles Darwin zemřel v Downu 19.4. 1882.