Poznámka: Jestli odborný text obsahuje nějaké neúplné informace, chyby, překlepy, kterých jse si při tvorbě napsala, tak neváhejte a určitě mi napiště. Ráda to napravím.

Biosféra

= všechny formy života na zemi

Chemické prvky-O,H,C Probíhají neustále biochemické procesy

Produkce ---- Dekompozice

Biocenóza = společenstvo

Fytocenóza , Zoocenóza

Biotop = soubor abiotických neživých a biotických faktroů na daném stanovišti

Geoliocenóza-ekosystém

ROSTLINSTVO

Ve složení rostlin jsou regionální rozdíli-šířková pásmovitost ,výšková stupňovitost

Šířkovíá pásmovitost

pásmo tropi.deštných lesů-jsou kolem rovníku,4 až 5 stromových pater,které jsou propletené lijánami,povodí řeky Amazonky a Konga

pásmo tropické savany-čím dále od rovníku tim ubívá srážek,ubívá stromových pater rostlinných druhů Jižní Amerika a Afrika

pásmo trop. a sub. pouští a polopouští-ubívá srážek a rostlinstva, vyjímka oáza,vegetace zůstane zachována, Sahara, Arab.poloostrov,Irán a Austrálie

pásmo středomořského rostlinstva-největší rozšíření kolem středozemního moře. Je tvořeno řídkou stále zelenou vegetací pásmo monzunových lesů-nejvíce rozšířeno v J.V. Asii monzuny-pravidelné věty,vanoucí větry – léto zima bohatá vegetace, díky monzunovým dešťům.

pásmo stepí-ve vyšších zeměpis. Šířkách,převaha travnatých porostů, krátké jarní vegetační obdob.V létě sucha, v zimě nízké teploty.

pásmo pouští a polopouští-nachází se jen v některých oblastí kde díky stanovenýcm podmínkám. Pásmo stepí přechází v pouště nebo polopouště.

pásmo list. a smíšených lesů-zvýšené množství srážek v oblasti mírného pásma (Evropa)

pásmo jehl. lesů (Tajga)- největší rozšíření severní Amerika,severní Asie. Pásmo jehlič.lesů na jižní polokouli chybí.

pásmo tunder-drsné klimatické podmínky, krátké vegetační období na severní polokouli.

pásmo pol. pustin (pouští)-je to pásmo bez vegetace a vyznačuje se drsnými klimatickými podmínkami.

Výšková stupňpvitost-rozdělení na základě nadmořské výšky směrem od nížiny k vrcholku hor se mění složení vegetace i zastoupení živoč.druhů

Vegetační stupně

nížinný stupeň – do 200 m,původní vegetace(někde nahrazeny doubrav smrk.mnopolami)

stupeň pahorkatin – 200 až 500 m. Původní vegetace-(druhové kabrové lesy.přeměněny na smrkové monokultury)

podhorský stupeň-500-800 m. Původní vegetace (jedlobukové lesy)

horský stupeň-800 1200 m. Původní vegetace-více zachována než v nižších polohách. Níže:jedlo-bukové lesy Výše:smrkové lesy.

subalpínský stupeň- 1200-1900 m. Původní vegetace – kosodřevina, přeměn.na horské dřeviny

alpínský stupeň- 1900-2200 m. Traviny a byliny subnivální stupeň – 2200-2500 Holé skály porostlé lišejníky. ( Alpy a Karpaty)

nivální stupeň-2500 a víše. Oblast věčného sněhu a ledu.

Fytogeografické oblasti = rostliny

1)Holoarktická oblast-je největší. Zaujímá – S. Ameriku, S. Afriku,Asii, Evropu-mimo Indie J. Asie

2)Paleotropická-střed. + již. Amerika

3)Neotropická-zbytek Afriky

4)Kapská - Indie + Jv.Asie se přimykají k neotropické

5)Australská + ostrovy.

6) Antarktická

Zeografické oblasti

1)Holoarktická-Většina severní polokoule

2)Neotropická – Střední a Jižní Amerika

3)Etiopská – Jižně od Sahary, celá Afrika

4)Indomalajská- Indie a Jihovýchodní Asie

5)Australská- Austrálie + přilehlé ostrovy

6)Arktická

Bioklim.páry moře, oceánů

1) svislý(vertikální) směr Litorál, mořský,hluboko mořský

2) Tropický, Mírný, studený